Anasayfa  |   İletişim  | EN
Tarih
YÖK ATLAS
Türk Dili ve Edebiyatı % 100 Burslu
Türk Dili ve Edebiyatı % 50 Burslu
Türk Dili ve Edebiyatı % 25 Burslu
Tarih % 100 Burslu
Tarih % 50 Burslu
Tarih % 25 Burslu
Psikoloji % 100 Burslu
Psikoloji % 50 Burslu
Psikoloji % 25 Burslu
Psikoloji
Bilim Tarihi (Tam Burslu)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
  • Ders İçerikleri
    •  
Tarih Bölümü Ders İçerikleri

 

ING101 İngilizce I

Bu derste İngilizce’nin temel gramer kuralları ve basit metin okumaları öğretilir.

ING102 İngilizce II 

ING 101’in devamı olan bu derste İngilizce’nin temel gramer kuralları verildikten sonra metin okuma ve anlama çalışmaları yapılır.

ING101E İleri İngilizce I 

Bu ders, öğrencilerin metin odaklı ileri okumalarla literatürü okuyup değerlendirebilme ve kendi alanında İngilizce yazma yetkinliğini arttırmaya yöneliktir.

ING102E - İleri İngilizce II 

ING 101E’nin devamı olan bu ders, öğrencilerin metin odaklı ileri okumalarla literatürü okuyup değerlendirebilme ve kendi alanında İngilizce yazma yetkinliğini arttırmaya yöneliktir.

TRH115 - Atatürk İlkeleri ve İnkîlâp Tarihi I 

On dokuzuncu yüzyıldaki ilk reform hareketlerinden başlayarak 1930’lu yıllara kadar olan dönemde Türk Modernleşmesi, Batılılaşma çabaları, Anayasa hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk Devrimleri konuları ele alınır.

TRH116 - Atatürl İlkeleri İnkîlâp Tarihi II 

1930’lu yıllardan 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel süreçleri. II. Dünya Savaşı, çok partili hayata geçiş, DP dönemi, 1961 Anayasası, 12 Mart ve 12 Eylül Dönemleri ve nihayet 2000’li yıllarda toplumumuzun geçirdiği değişim ve dönüşümler. Siyasi partiler, fikir hareketleri ve ideolojik tartışmalar, köyden kente göç ve şehirleşme, sanayileşme gibi olgular incelenir.

TDE115 - Türk Dili I 

Dilin tanımı, dilin millet hayatındaki yeri ve önemi, dil ve kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin gelişimi, sesler ve sınıflandırılması, ses özellikleri, ses bilgisi kuralları, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, yapım ekleri ve işlevleri, isim ve fiil çekimleri, zarfların ve edatların kullanılış şekilleri, edebi metinlerdeki uygulamaları anlatılır.

TDE116 - Türk Dili II 

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi, yazılı kompozisyon türleri, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (makale, rapor, tebliğ vb.) dersin başlıca konularını oluşturur.

TRH101  - Osmanlı Türkçesi'ne Giriş I 

Bu derste öncelikle Arap alfabesi öğretilerek başlangıç düzeyindeki (matbu) Osmanlı Türkçesi metinler okunur. Temel gramer kuralları öğretilir.

TRH102  - Osmanlı Türkçesi'ne Giriş II 

Kolaydan zora matbu Osmanlı Türkçesi metinleri okunur. Tamlamalar, Arapça/Farsça unsurlar öğretilir. Temel kelime haznesi üzerinde durulur.

TRH103 - İslâm Tarihi ve Medeniyeti I

Bu derste İslâmiyet’in ortaya çıkışı ve gelişmesi, bu dönemde Arap yarım adasının durumu, Hz. Muhammed’in hayatı, Mekke ve Medine dönemleri, savaşları ve diğer topluluklarla ilişkilerinin yanı sıra Orta Çağ´a kadar kurulan İslam devletleri incelenir.

TRH104 - İslâm Tarihi ve Medeniyeti II

Bu derste medeniyet kavramı, İslâm medeniyeti ve oluşturduğu kurumlar ve diğer medeniyetlerle olan ilişkisi incelenir, tartışılır.

TRH105 - Sosyal Bilimlere Giriş I

Sosyal bilimlerin tanımı ve gelişimini ele alan ders, öncelikle sosyal bilimlerdeki kavramları tanıtacak ve sosyolojinin bağımsız bir disiplin olarak kendine yer edinmesini ele alacaktır. Ardından önemli sosyologların toplumu inceleme biçimleri ile sosyolojinin II. Dünya Savaşı’na kadar geçirdiği serencam irdelenecektir.

TRH106 - Sosyal Bilimlere Giriş II 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sosyal bilimlerdeki gelişimleri ele alan bu derste, sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ve bu disiplinlerin aralarındaki geçişkenlik ve karşılıklı etkileşim incelenecektir. Bu etkileşimin günümüz çalışmalarında kendisini nasıl gösterdiği ders boyunca akılda tutulacak önemli araştırma alanlarından birisi olacaktır. İlaveten Türkiye’deki sosyal bilimlerin gelişimine vurgu yapılacak ve örnek çalışmalarla günümüzde sosyal bilim çalışmalarının konumu ele alınacaktır.

TRH107 - Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası

Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin yurdu olmuş Anadolu’da yaşamış çeşitli devlet ve halkları tanımak ve bunların idare yapıları, iktisadî ve kültürel hayatlarını anlatmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TRH108 - Bizans Tarihi

Bizans İmparatorluğu’nun tarihî süreçteki yeri, hem Anadolu hem de dünya tarihi için taşıdığı anlam, Bizans’ın dönemin devletleriyle olan münasebetleri, Bizans mirası ve sonraki devletler üzerindeki etkileri dersin kapsamını oluşturur.

TRH109 – Eskiçağ Tarihine Giriş

Bu derste Eskiçağ tarihinin tanımı ve içeriği, Eskiçağ tarihinin kaynakları, arkeolojik veriler ve yazılı kaynaklar tanıtılacak, yazının ortaya çıkışı ve yayılması ile Eskiçağ tarihinin dönemleri incelenecektir.

TRH110 - Eskiçağ Tarihi

Eskiçağ tarihinin temel kaynakları ile kronolojik ve coğrafî sınırları işlenecek, ardından eskiçağ tarihinin, tarihin diğer alanları arasındaki yeri ve önemi ele alınacaktır.

TRH201 - Osmanlı Paleografyası I 

Bu derste öğrenciler, el yazısıyla kaleme alınmış Osmanlı Türkçesi metinleri okuyabilme becerisi kazanır. Kitabî kaynaklar ve Osmanlı Arşiv belgeleri ile vakfiyeler ve benzeri metinleri okuyup anlar ve değerlendirebilir.

TRH202 - Osmanlı Paleografyası II 

Öğrencilerin bu derste Osmanlı bürokrasisinde üretilen farklı yazı türlerine ait el yazısıyla yazılmış örnek metinleri okuyup, değerlendirmeleri amaçlanır.

TRH203 - İslâm Öncesi Türk Tarihi

Siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla İslâmiyet öncesinde Orta Asya’da ve dışında kurulan Türk devletlerinin tarihlerinin değerlendirilmesi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

TRH204 - İslâm Öncesi Türk Kültür Tarihi

İslâmiyet öncesi Türk toplumlarında devlet anlayışı, adetler, destanlar, dinî öğeler, sanatın işlevi ve tarih bilinci bu dersin genel çerçevesini çizmektedir.

TRH205 - Tarih Metodolojisi

Tarihin tanımı, konusu, diğer ilimlerle ilişkisi, yardımcı ilimleri, kaynak bilgisi, telif ve değerlendirme; dipnot ve kaynak gösterme usulleri üzerinde durulmaktadır.

TRH206 - Tarih Yazıcılığı

Tarihin sosyal bilimlerle ilişkisi, bilimsel araştırmanın temel nitelikleri, tarih yazıcılığında geleneksel ve modern yaklaşımlar dersin kapsamını oluşturmaktadır.

TRH207 - Dünya Tarihi I 

İnsanlık tarihinin ilk evreleri, yerleşik hayata geçiş, ilk medeniyetlerin ortaya çıkışı, İslâm ve Batı medeniyetleri, bunların birbirlerine olan etkileri, Aydınlanma, ABD, Çin, Hindistan ve Japonya ve bunların dünya tarihi içindeki konumları genel hatlarıyla dersin konusunu oluşturmaktadır.

TRH208 - Dünya Tarihi II

Bu derste; 19. ve 20. yüzyılda dünya tarihindeki önemli siyasi, ekonomik ve sosyal meseleler, Kırım Savaşı, Osmanlı-Rus Harbi, Berlin Anlaşması, Balkan Savaşları, I ve II.  Dünya Savaşları, sömürgecilik, soğuk savaş dönemi, bloklaşmalar, uluslararası kuruluşlar, yeni güç dengeleri, globalleşme, Avrupa Birliği ve Amerika, Ortadoğu ve Asya ülkeleri konularında temel bilgiler verilmesi amaçlanır.

TRH209 - Ortaçağ Avrupa Tarihi

V. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar Avrupa’da Hristiyanlık ve emperyal devletlerin kurumsallaşması, dinî inançlar ve savaşlar, feodalizm, sosyal ve ekonomik gelişmeler, Haçlı seferleri dersin temel konularını oluşturur.

TRH210 – Eyyubiler ve Memlükler Tarihi

Selahaddin Eyyûbî tarafından kurulan Eyyubiler Devleti, Selahaddin’in fetihleri ve Haçlılarla ilişkileri, dönemle ilgili ana kaynaklar, Memluk Devleti’nin kuruluşu, Memluklularda bilim ve kültürel hayat konuları işlenecektir.

TRH211E –  Kültür Tarihine Giriş

Kültür ve medeniyet arasındaki farklar, kültürün temelleri ve menşe ile alakalı nazariyeler, kültürün iki ana unsuru olan dil ve din, bu derste geniş bir şekilde ele alınacaktır.

TRH212  - İlk Müslüman-Türk Devletleri Tarihi

Bu derste İlk Müslüman Türk Devletleri tarihine ait kavramların tanımlanması, İlk Müslüman Türk Devletlerinin kronolojik bir biçimde sıralanarak ele alınması, bu devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin öğretilmesi, İlk Müslüman Türk Devletlerinin sosyal ve ekonomik tarihinin kavratılması hedeflenmektedir.

TRH213 - Ortaçağ Tarihi Kaynakları

Ortaçağ Tarihi hakkında temel bilgi veren İbn-i Bîbî, İbnü’l- Esîr, İbn-i Battuta gibi Ortaçağ İslâm tarihçileri ile Bizans ve Latin tarihçilerinin kısa hayat hikâyeleri verildikten sonra günümüze ulaşmış olan eserleri tanıtılacak ve bunların tarihî değeri üzerinde durulacaktır.

TRH214 - Rusya Tarihi

Derste Rusya tarihindeki temel olaylar anlatılacak, Rusya’nın siyasi, sosyal ve kültürel tarihi üzerinde durulacaktır.

TRH215 - Endülüs Tarihi ve Medeniyeti

711 yılında Müslümanların İspanya’yı fethi ile başlayan ve Avrupa topraklarını etkileyen süreç ve akabinde Endülüs Medeniyeti ve bu medeniyetin Avrupa’ya olan etkileri işlenecektir.

TRH216E – Bilim Tarihi Metinleri

Bilim tarihinin farklı dönemlerine metinler üzerinden bakılacak, odak noktası felsefe, kimya ve tıp olacak. Öğrenciler Aristo’nun bir kitabı üzerine proje hazırlayacaklar.

TRH 217E – Osmanlı Coğrafyası

Osmanlı Devleti’nin tarihsel coğrafyası kuruluşun ilk evrelerinden yükselişin son evresine değin farklı dönem ve coğrafyalar açısından ele alınır.

TRH218E – Kültür Tarihi Metinleri

Belirlenmiş temel metinler üzerinden Batı medeniyetinin genel portresi.

TRH301 - Selçuklu Devletleri Tarihi

Selçukluların tarih sahnesine çıkışları, Dandanakan Savaşı, Selçuklu Devleti’nin kuruluşu, Çağrı Bey, Tuğrul Bey, Alp Arslan, Melikşah, Berkyaruk,  Muhammed Tapar,  Sencer devirleri ve Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan 1308 yılına kadar gelen dönemin siyasi ve kültürel tarihi işlenecektir.

TRH303 - Osmanlı Tarihi I 

Bu derste; Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, kuruluş devri tartışmaları, toparlanma ve büyük fetih ile devletin siyasi ve askeri yönden gelişmesi, dünya devleti olması ele alınacaktır.

TRH302 - Osmanlı Tarihi II 

Osmanlı Devleti tarihinin XVI. asrın ikinci yarısından sonra gelişen siyasî ve askerî olayları; merkez ve taşrada otorite boşluğu; Köprülüler ve faaliyetleri; 1683 sonrası yapılan çok cepheli ve uzun savaşlar, Lâle Devri ve istirdat politikaları ve reform arayışları üzerinde durulmaktadır.

TRH304 - Modern Avrupa Tarihi

Fransız devriminden XXI. yüzyılın ilk yıllarındaki Avrupa Birliği’nin genişleme sürecine kadar olan dönemi kapsayan bu ders Avrupa tarihinin modern zamanlarını ele alacaktır. Endüstri devrimi; Berlin Anlaşması; I. Dünya Savaşı; 1919 sonrası ulus-devletlerin ortaya çıkışı; büyük ekonomik buhran; faşist hareketlerin ortaya çıkışı ve komünist sempati, Sovyetler Birliği; 1945 sonrası Avrupa’nın toparlanması; Avrupa Birliği’nin kurulması ve genişleme süreçleri önemli konu başlıklarıdır.

TRH305 - Osmanlı Tarihi Metinleri: Kitabi Kaynaklar

Kolaydan zora doğru Osmanlı kronikleri üzerinde okuma ve anlama çalışmaları yapılıyor.

TRH306  - Osmanlı Tarihi Metinleri: Arşiv Belgeleri

Osmanlı Paleografyası II (TRH 202) adlı dersin devamı niteliğinde olup ileri düzeyde muhtelif yazı türlerine ait (rikʻa, talik, divanî) Osmanlı arşiv metinleri okutulur ve değerlendirilir.

TRH307 - Anadolu Beylikleri Tarihi

Türkiye Selçukluları ile Osmanlı Devleti arasında bir geçiş dönemi olan Beylikler Devri’nde Anadolu’da hüküm sürmüş olan Türk beyliklerinin siyasî, sosyal, ekonomik ve kültür tarihleri bu dersin başlıca konularıdır.

TRH309 - Yeniçağ Avrupa Tarihi

Ortaçağ sonlarından başlayarak Avrupa’nın dinî, siyasî ve askerî durumu, coğrafî keşifler ve sonuçları, Rönesans ve Reform hareketleri, on yedinci yüzyıl ve on sekizinci yüzyılın ilk yarısı bu dersin konularını oluşturmaktadır.

TRH308 - Akdeniz Tarihi

Bu ders, Akdeniz havzası ve içindeki Malta, Sicilya, Girit ve Kıbrıs adalarının eski çağlardan İstanbul’un fethine kadarki renkli tarihini kapsamaktadır. İncelenen başlıklar Fenike, Mısır, Grek, Roma, Kartaca, Helen, Bizans, Venedik, Hristiyan, Yahudi ve İslâm siyasî, sosyo-ekonomik, kültürel, dinî, kentsel ve entelektüel tarihidir.

TRH310 - Tarih ve Arkeoloji

Arkeolojinin tanımı, doğuşu, gelişmesi, temel kavramları, arkeoloji-politika ilişkisi. Türkiye’de arkeoloji, müzecilik, Türk müzeciliği dersin konularını oluşturur.

TRH311 - Bilim Tarihi

Bilim fikrini ve bilimin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini ele alan bu ders, Roma ve Bizans dönemlerinden başlayarak günümüze kadar bilimin çeşitli zaman ve coğrafyalardaki durumunu incelemektedir.

TRH312 - Moğol Devletleri Tarihi

Moğolların yaşadıkları coğrafya, dilleri ve yazıları, yaşam şekilleri, siyasî, idarî teşkilatları ve imparatorluğu oluşturan kavimler incelenecektir.

TRH313 - Amerika Tarihi

Bu ders Kuzey ve Güney Amerika’nın tarih ve oluşumunun başlıca konularını araştırmaktadır. Amerika kıtasının yerli halkları ve Avrupalı kâşifler arasında 15. yüzyılda gerçekleşen ilk temas döneminden 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’ni parçalanma tehlikesiyle karşılaştıran iç savaş sürecine kadarki geniş dönemi kapsamaktadır.

TRH314 - Hanlıklar Devri Orta Asya Tarihi

Altınordu, Kazan, Kırım, Astrahan, Kasım, Nogay, Hive, Buhara ve Hokand Hanlıklarının tarihi, kültür ve sosyal özellikleri işlenecektir.

TRH315 - Afrika Tarihi

Bu derste Afrika kıtasının erken dönemden modern zamanlara kadar geçirdiği siyasî, sosyal ve ekonomik değişim ve dönüşüm ele alınır.

TRH316  - Tarih ve Biyografi

Bu derste öncelikle biyografi kavramsal olarak incelenir. Tarih çalışmalarında biyografi inşa sürecinde izlenen yol ve kaynak kullanımı üzerinde durulur. Tarih ve biyografi ilişkisi mevcut çalışmalar üzerinden eleştirel gözle okunur, tartışılır.

TRH317 - Haçlı Seferleri Tarihi

Bu ders Haçlı seferlerinin ortaya çıkışı, Anadolu tarihi açısından önem taşıyan I. Haçlı Seferi, 1101 yılı Haçlı Seferi, II., III., IV. Haçlı Seferleri ile 1096-1291 yılları arasındaki diğer Haçlı seferleri hakkında temel bilgileri kapsar.

TRH318 – Osmanlı Kültür Tarihi

Bu derste Osmanlı’da şehirleşme, Osmanlı mimarisi, bezeme sanatı, törenler ve şenlikler, Osmanlı kültüründe yaşanan değişimler ve kültürel insan ağı konuları işlenecektir.

TRH319 – Sözlü Tarih

Sözlü tarihin tanımı, amacı, kaynakları ve yöntemleri, sözlü tarih çalışmalarının evrimi ve mevcut örnekleri, uygulama yaptırılarak incelenir.

TRH401  - Osmanlı Tarihi III 

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan 1908´e kadar olan dönemdeki değişim ve dönüşüm incelenir. Bu çerçevede Mora İsyanı, Tanzimat Fermanı, Tanzimat Paşaları, Islahat Fermanı, Berlin Antlaşması gibi konular anlatılır, tartışılır. Dönemle ilgili okumalar yapılır.

TRH402 - Osmanlı Teşkilat Tarihi

Osmanlı Devleti’nin saray, merkez, taşra ve askerî yapısı üzerinde durularak, konunun kaynakları tanıtılıp öğretilir.

TRH403 - Türkiye  Cumhutiyeti Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin kendisini önceleyen ve hazırlayan yakın geçmişi ile birlikte değerlendirilmesi, 1923-1950 arası dönemi, siyasal tarih (devrimler, siyasi partiler, dış politika), iktisadî, sosyal ve kültürel dönüşümler ile ideolojik tartışmalar dersin başlıca konularını oluşturur.

TRH404 - Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi

Bu derste, Osmanlı nüfusunun demografik ve toplumsal özellikleriyle sosyo-ekonomik dönüşümün dinamiklerinin yanı sıra klasik Osmanlı düzeninin temel özellikleri iktisadî açıdan ele alınır.

TRH405 - Balkan Tarihi

XVIII. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar Balkan yarımadasının sosyal, ekonomik ve siyasi tarihi ele alınacaktır. Osmanlı ve Habsburg idaresi altındaki Balkanlar; Balkan milliyetçiliği: Sırp, Romen ve Yunan ayaklanmaları; Balkan ulusal monarşilerinin ortaya çıkışı; Bulgaristan’ın bağımsızlığı; Bosna-Hersek meselesi; Arnavut bağımsızlık hareketi; Makedonya meselesi ve Balkan Savaşları tartışılacak başlıca konulardır.

TRH406 - Ortadoğu Tarihi

Bu derste modern Ortadoğu´nun oluşumu, Osmanlı mirasının önemi, milliyetçilik, Filistin meselesi, dünya tarihi açısından Ortadoğu’nun yeri ve konumu konuları işlenecektir.

TRH407 - Tarih Felsefesi

Tarih felsefesinin ilkçağdan günümüze bir bilim dalı olarak gelişimi incelenir. Bu bağlamda Antik çağdan yirminci yüzyıla kadar tarih kavramı örnek düşünürler ve metinler üzerinden tartışılır.

TRH409 - Siyasal Düşünceler Tarihi

Yunan ve Roma siyasal düşüncesinden başlayarak tek-tanrılı dinlerde siyasal düşüncenin evrimine genel bir bakış, yakınçağda siyasal düşünce. Liberalizm, sosyalizm, faşizm, nazizm, nasyonal sosyalizm ve demokrasi teorileri dersin konularını oluşturur.

TRH410E – Osmanlı Tarihinin Görsel Kaynakları

Minyatürlerin içinde yer aldığı kaynak eserlerin tanıtımı, minyatür ve gravürlerin bir tarih kaynağı olarak nasıl değerlendirebileceği ele alınır.

TRH411 - Klasik Dönem Osmanlı Tarihinin Kaynakları 

XV-XVIII. yüzyıllar arasında kaleme alınmış Osmanlı kroniklerini, müellifleri, muhtevaları ve üzerlerinde yapılmış bilimsel çalışmalar ele alınır.

TRH412 - Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

Sovyet döneminde ve Sovyet sonrası Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan Cumhuriyetleri ile Rusya Federasyonu’ndaki Türk topluluklarının tarihi ve kültürü incelenir.

TRH414  - Geç Dönem Osmanlı Tarihinin Kaynakları

Bu derste tarih araştırmalarında kaynak kullanımı, temel yakın dönem kaynakları, Osmanlı vekayinameleri, arşiv kaynakları, hatıratlar, salnameler üzerinde durulur. Temel kaynaklardan örnek okumalar yapılır.

TRH415 - Osmanlı İlmiye Teşkilatı

Osmanlı Devleti´ndeki ilmiye sınıfının yetişmesi, bürokrasideki yeri, hiyerarşisi ve teşkilatı dersin temel konularını oluşturur.

TRH416 - Araştırma Projesi

Öğrencilerin kazandıkları tarih metodu bilgisiyle kaynak araştırmaları ve bunları akademik disipline uygun bir çalışma haline getirmeleri hedeflenir.

TRH417E – Osmanlı Diplomasi Tarihi

Osmanlı diplomasinin 1389’dan 1918 yılına değin incelendiği bu ders üç ana eksende ilerlemektedir. Birincisi Osmanlı devlet yapısının temel ve ayırt edici özellikleri açıklanmaktadır. İkinci kısımda, diplomasi tarihi anlatımındaki yeni trend ve metodlar bağlamında kurumsal açıdan imparatorluğun diplomasi geleneği ele alınmaktadır. Bu bölümde Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletler sistemi içerisindeki yeri de tartışılacaktır. Dersin son kısmında ise Osmanlı dış ilişkilerinin XV. yüzyıldan sonraki gelişim süreçleri mercek altına alınmaktadır.

TRH418 - Timurlular Tarihi

Dönemle ilgili ana kaynaklar tanıtıldıktan sonra, Timurlular Devleti’nin kuruluşu, Timur devri, Timurlularda bilim ve kültürel hayat, dersin konularını oluşturur.

TRH419 Milli Mücadele Tarihi

I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi, savaş sonrası barış görüşmeleri, Mondros ve Sevr, İşgal altında İstanbul, Anadolu’da yerel kongre iktidarları, Milli Mücadele’nin siyasal örgütlenmesi, askerî boyut, savaş ekonomisi, TBMM, diplomatik girişimler, Lozan Barış antlaşması, Cumhuriyet’in ilanı gibi konular üzerinde inceleme ve tartışmalar.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi